• Határõrség és székelység - Látvány és történelem 2013. október 11-12.

  2013-10-13
  Megkezdõdött a Siculicidium Emlékév "Van-e székely és egyáltalában magyar, kinek keblében fájó érzeteket ne ébresztene e név? van-e emberi kebel, mely fel ne lázadna a madéfalvi embertelen vérfürdõ emlitésénél?- tette fel a kérdést több mint másfél évszázada Orbán Balázs, abban az idõben, amikor még szinte elevenen élt a székelységben a Siculicidium emléke. S ami Orbán Balázs számára még egyértelmû volt, most azt próbálják a következõ esztendõ folyamán, a Siculicidium Emlékév alatt a madéfalviak ismét bevinni a székely nép tudatába: az összefogás, a kiállás történelmi példáját.

  Megkezdõdött a Siculicidium Emlékév

  "Van-e székely és egyáltalában magyar, kinek keblében fájó érzeteket ne ébresztene e név? van-e emberi kebel, mely fel ne lázadna a madéfalvi embertelen vérfürdõ emlitésénél?- tette fel a kérdést több mint másfél évszázada Orbán Balázs, abban az idõben, amikor még szinte elevenen élt a székelységben a Siculicidium emléke. S ami Orbán Balázs számára még egyértelmû volt, most azt próbálják a következõ esztendõ folyamán, a Siculicidium Emlékév alatt a madéfalviak ismét bevinni a székely nép tudatába: az összefogás, a kiállás történelmi példáját.

  Ezt a célt szolgálta a Siculicidium Emlékév megnyitásaként rendezett tanácskozás is, amelyen többek között székelyföldi polgármesterek, civil szervezetek képviselõi, történelemtanárok valamint a helyi Zöld Péter Általános iskolai diákjai vettek részt.

                Néha teher, máskor kiváltság, hogy olyan településen élünk, amely beírta nevét a történelembe. Ugyanakkor elõdeink meghatároztak egy indíttatást, egy irányt is, merre kell tartanunk mondta megnyitóbeszédében Szentes Csaba polgármester, majd szólt a Siculicidium Emlékév tervezett, nagyszabású rendezvényeirõl a január 7-i háromnapos ünnepségsorozatról, a madéfalviak pünkösdi világtalálkozójáról, a vetélkedõkrõl, túrákról és hagymafesztiválról.

                Ha elfeledkezik a múltról az ember, a jelenben nehezen találja meg az utat. A múlt egy erõs szikla, amelyen megvethetjük a lábunkat. hangsúlyozta a megnyitón jelen lévõ Kelemen Hunor szövetségi elnök, hozzátéve, hogy meg lehet ölni az embert, de nem lehet elfojtani az emberben élõ igényt a szabadság iránt. Mindig vannak, akik el akarják venni a szabadságunkat, és nem értik meg, hogy az, amit kérünk, hogy magunk döntsünk a magunk dolgairól, tõlük nem vesz el semmit.

  -                Az önerõbõl építkezõ Székelyföldön mindig kell, tudunk nemet mondani - vélte Borboly Csaba megyei tanácselnök, aki az egykori történéseket párhuzamba állította a mával: mikor osztrákok a Mikó várban, Bécsben, vagy idegenek Brüsszelben döntenek a székelységrõl, s végül az összefogás erejét hangsúlyozta.

  Szarka Gábor konzul, a csíkszeredai magyar fõkonzulátus képviselõje magas rangú magyar állami személyiség jelenlétét ígérte a január 7-i, 250 éves megemlékezésre valamint támogatást az emlékoszlop felújításában.

  Pál- Antal Sándor, nyugalmazott marosvásárhelyi levéltáros a Határõrség és székelység elnevezésû tanácskozás elsõ elõadója arról a dokumentumról beszélt, amelynek másolatára a Toldalagi család levéltárában bukkant, és amelyet a Madéfalván összegyûlt székelyek január 6-án szerkesztettek meg és másnap hajnalban botra tûzve vitték a bizottság elé. Boros István és társai halva hulltak össze mielõtt átadták volna az iratot.

  Szõcs János csíkszeredai történész Zöld Péter alakját hozta emberközelbe. Megtudhattuk, hogy a jeles plébános, hirtelen haragú, szókimondó, karakán, népéért kiálló ember volt akit bizony nem egyszer elárultak saját népének fiai.

  Nagy József gyergyóremetei hadtörténész- doktorandusz hadtörténeti megvilágításba helyezte a madéfalvi eseményeket hiszen Mária Terézia által elrendelt határõrség felállítása, a székely határõrezredek felállítása a székelység hadtörténetének különösen fontos momentuma.  Nagy József a székelységnek a modern hadviselésben való részvételére is kitért, s mint mondta, további kutatásra vár, hogy pl. hogyan harcoltak, hogyan viselkedtek a székelyek például a napoleoni háborúkban?

                Nagy szemléletbeli különbségek vannak a romániai és magyarországi történelem-tankönyvek között, abban is, ami a határõrség-szervezésének leírását illeti tudtuk meg Orbán Zsolt csíkszeredai történelemtanártól, aki több, 1990 után kiadott tankönyvet vizsgált meg. A román tankönyvekben a székelység vagy a 18. századi Erdély szinte meg sem jelenik, a magyarországi tankönyvek is röviden elintézik, s legfõképpen Hadik András szerepe révén említik a kérdést. Legrészletesebb a Madéfalvi veszedelem leírásában az újonnan megjelent Székelység története címû kötet.  Orbán Zsolt hangsúlyozta a helytörténet tanítás, a táborok, tanulmányi kirándulások szerepét a székelység történelmének elsajátításban és a hiányos tankönyvek kiegészítésében.

                A határõrség szervezése megosztotta a Székelyföldet, és fokozta a rendek közötti megosztottságot is fogalmazott az utolsó elõadó Ráduly Róbert-Kálmán polgármester. a közszékelység úgy érezte a nemesi rend a felelõs. Erre a korszakra vezethetõ vissza az is, hogy ami Csíkból és Háromszékrõl elindul, ma is megszelídül, mire Marosvásárhelyre érkezik. A Határõrség szervezése és autonómia címû elõadásában a madéfalvi származású politikus több történelmi forrást is idézett: Ki követi megbízást vállal, az nem adja el a megbízását- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az elitet ma is fel kellene esketni arra, hogy küldetését híven teljesíti. A polgármester ugyanakkor bejelentette, Csíkszereda csatlakozik a Siculicidium Emlékévhez és ennek szellemében az Útravaló sorozat 2014-es kötete a madéfalvi eseményekrõl szóló jeles történetírói munkákat foglalja egybe.

  Másnap, Szombaton, október 12-én a Siculicidium emlékoszlopánál gyülekeztek a hagyományõrzõ huszárok és gyalogosok, tisztelegni a madéfalvi áldozatok elõtt. A múltunk erõt ad és helytállásra kötelez hangsúlyozta köszöntõjében Szentes Csaba polgármester. Solymossi Alpár, a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület képviselõje az aradi vártanúk példáját rokonította madéfalvi történésekkel, mondván, mindkét esetben ugyanazon osztrák kegyetlenséggel fojtották meg a szabadságvágyat, majd az 1764- ben Madéfalván gyülekezõ székelyeket idézte: - Önszántunkból nem ragadunk fegyvert semmilyen idegen parancsra! Solymossi Alpár kiemelte, hogy a hagyományõrzõ huszárcsapatok az 1848-as forradalmat és szabadságharcot szolgáló nemzeti õrsereg utódaiként tisztelegnek a madéfalvi áldozatok elõtt.

  Az árkosi Székely Virtus Hagyományõrzõ Egyesület, a gelencei Határõr Tüzércsapat, a Gyergyói Hagyományõrzõ 14-es Határõr Ezred, és a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület képviselõi lovakkal-szekerekkel vonultak fel a falu utcáin, huszártoborzót tartottak, majd a madéfalvi menedékház közelében található majálisoló helyen állapodtak meg. Itt, ragyogó napsütésben, festõi környezetben, amelybe jól beillettek a közelben legelészõ tehenek is tartottak hadgyakorlat- bemutatót, Nagy József hadtörténész-doktorandusz szakavatott magyarázata mellett. A rendezvény csúcspontjaként a hagyományõrzõ egyesületek, a csíkcsicsói Élõ Emlékezet Egyesület színjátszói, valamint a madéfalvi néptáncegyüttesek mintegy újrajátszották az 1764-es madéfalvi vérengzést és annak elõzményeit. Buccow generális, Carato alezredes, Lázár István és Zöld Péter tûnt fel egy rövid szerep erejéig, ágyúk dörögtek, házak égtek, katonák és szabad székelyek álltak szemben egymással, míg végül csend lett, csupán a Zöld Pétert alakító pap imádkozott élõkért és holtakért. A rendkívül látványos újrajátszásnak sajnos viszonylag kevés nõzõje akadt. Pedig, aki ott volt jól elszórakozhatott a szabadtéri elõadást követõ huszár-virtus vetélkedõn is, amelyet ezúttal egy huszárlány, a gidófalvi csapatot képviselõ Lukács Krisztina nyert meg.

  A Siculicidium emlékév 2014. október 7-én, az emlékmû leleplezésének 109-én évfordulóján zárul.

  Daczó Katalin


  VisszaMadéfalviak Világtalalkozója 2014

A 2014-es évet Madéfalva Önkormányzata SICULICIDIUM Emlékévvé nyilvánította. Ennek fényében négy nagyobb rendezvény kerül fel az emlékév programjára. 

Látvány és történelem

   2013. október 11 - 12.

 

Megemlékezés a székelymészárlás 250. évfordulóján

 2014. január 5 - 7.

 

Madéfalviak Világtalálkozója

                                                 2014. június 6 - 9.

 

VI. Madéfalvi Hagymafesztivál

                                             2014. szeptember 12-14. Támogatók:
Facebook